Algemene Voorwaarden

Nederlands


(For Terms and Conditions in English, scroll down)


Algemene Voorwaarden voor het leveren van KernTalentenanalyses en overige diensten door Achter de Spiegel

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. opdrachtnemer: “Achter de Spiegel”, Churchilllaan 49 6226CT Maastricht, KVK 73920142, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden
verstrekt;

2. diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder KernTalentenanalyses, intervisie en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
cliënt: degene die deelneemt aan een KernTalentenanalyse, -ontdekking, begeleidings, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 3. Offertes

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven; 

3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een
inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;


Artikel 5. Contractduur, opzegging en annulering

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. 

3. M.b.t. trainingen en afgesproken trajecten geldt dat bij overeenstemming en opmaak factuur, de volgende annuleringsvoorwaarden:

3 weken voorafgaand aanvang: 100% restitutie van de kosten

1 weken voorafgaand aanvang: 50%

2 dagen voorafgaand aanvang: 25%

binnen 24 uur of tijdens de analyse: 0%


Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 7. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.


Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;

2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 9. Betaling

1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen (zie contract en/ of factuur) te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;

2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;

6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

7. In het geval van een opdrachtnemer die niet gevestigd of woonachtig is in Nederland, geldt dat een voorschot van 50% van de afgesproken vergoeding betaald dient te worden, welke uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de eerste afspraak dient te worden voldaan. Indien er een verslag is afgesproken, dan zal deze pas worden verzonden nadat betaling van de resterende 50% van de afgesproken vergoeding binnen in.

8. Indien er is afgesproken dat er een verslag wordt geleverd van de KernTalentenanalyse of -ontdekking, dan zal deze pas worden verzonden nadat de volledigde verschuldigde vergoeding is betaald.


Artikel 10. Incassokosten

In geval opdrachtgever in verzuim is met de (volledige) betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer
buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.

Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere
looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een KernTalentenanalyse, -ontdekking, cursus, training, begeleidings- of intervisietraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;

2. De opdrachtgever voor een KernTalentenanalyse, -ontdekking, cursus, training, begeleidings-of intervisietraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of intervisietraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;

3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de KernTalentenanalyse, -ontdekking, cursus, training, begeleidings- of intervisietraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de KernTalentenanalyse, -ontdekking, cursus, training, begeleidings-of intervisietraject te voldoen.

4. Bij annulering binnen 3 weken tot en met 2 dagen voor aanvang van de KernTalentenanalyse, -ontdekking, cursus, training, begeleidings-of intervisietraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 24 uur het volledige bedrag.

5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de KernTalentenanalyse, -ontdekking, cursus, training, begeleidings-of intervisietraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

6. Een individueel begeleidingsgesprek (géén KernTalentenanalyse, -ontdekking) kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 90 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen cliënt niet (tijdig) op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.


Artikel 13. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Maastricht, 6 juli 2019

Terms and Conditions

English

General Terms and Conditions for the provision of CoreTalents Analyses and other services by Achter de Spiegel

Article 1. Definitions

The following definitions apply in these terms and conditions:

1. Contractor: "Achter de Spiegel", Churchilllaan 49 6226CT Maastricht, KVK 73920142, which uses these general terms and conditions for offering services;
client: the person, company or agency that carries out the assignment for the workprovided;

2. services: all products and services supplied by the contractor to the client, including CoreTalents Analyses, peer review and other forms of guidance, or advice, everything in the broadest sense of the word, as well as all other work of whatever nature performed for the client also, performed within the framework of an assignment, including work that has not been performed at the express request of the client;
client: the person who participates in a CoreTalents Analysis, Discovery, guidance, advice or coaching process, the latter if he is not the client himself.


Article 2. Applicability of these conditions

1. These general terms and conditions apply to all offers and agreements in which the contractor offers or provides services. Deviations from these conditions are only valid if they have been explicitly agreed in writing;

2. Not only the contractor but also all persons or companies involved in the execution of any assignment for the client can invoke these general terms and conditions;

3. These general terms and conditions also apply to additional assignments and follow-up assignments from the client;

4. Any purchase or other general terms and conditions of the client do not apply, unless these have been explicitly accepted in writing by the contractor.


Article 3. Offers

1. The offers made by the contractor are free of obligation; they are valid for 30 days, unless stated otherwise. The contractor is only bound by the offers if the acceptance thereof is confirmed in writing by the other party within 30 days;

2. The prices in the quotations mentioned are inclusive of VAT, unless stated otherwise;

3. Offers are based on the information available from the contractor.


Article 4. Execution of the agreement

1. Agreements concluded with the contractor lead to an obligation to perform to the best of one's ability, not to result, whereby the contractor is obliged to fulfill its obligations in such a way that standards of care and craftsmanship can be required according to the standards of the moment the contractor complies.

2. If and to the extent that a proper execution of the agreement requires this, the contractor has the right to have certain work done by third parties. This will always be done in consultation with the client;

3. The client shall ensure that all data, of which the contractor indicates that they are necessary or which the client should reasonably understand to be necessary for the execution of the agreement, is provided to the contractor in a timely manner. If the information required for the implementation of the agreement is not provided to the contractor in time, the contractor has the right to suspend the execution of the agreement and / or to charge the client for the extra costs resulting from the delay in accordance with the usual rates;

4. The contractor is not liable for damage of whatever nature caused by the fact that the contractor assumed incorrect and / or incomplete data provided by the client, unless it should have been aware of this inaccuracy or incompleteness;


Article 5. Contract duration, cancellation and cancellation

1. If the agreement concluded between the parties relates to the same performance being provided more than once, it shall be deemed to have been entered into for an indefinite period of time, unless explicitly agreed otherwise in writing.

2. Both parties can cancel the agreement in writing at any time. If the duration of the assignment is one year or more, the parties must observe a notice period of at least 3 months.

3. Concerning training and processes agreed upon in accordance with invoice preparation and layout, the following cancellation conditions apply: 

3 weeks prior to commencement: 100% refund of the costs
1 week prior to commencement: 50%
2 days before the start: 25%
within 24 hours or during the analysis: 0%


Article 6. Amendment of the agreement

1. If during the execution of the agreement it appears that for a proper execution it proves tob e necessary to change or supplement the work to be performed, the parties will adjust the agreement accordingly in time and in consultation with one another;

2. If the parties agree that the agreement will be amended or supplemented, the time of completion of the implementation may be affected. The contractor will inform the client of this as soon as possible;

3. If a change or supplement to the agreement has financial and / or qualitative consequences, the contractor will inform the client about this in advance;

4. If a fixed fee has been agreed upon, the contractor will indicate to what extent the change or supplement to the agreement will result in this fee being exceeded.


Article 7. Confidentiality

1. The parties are obliged to maintain the confidentiality of all confidential information that they have received from each other or from another source in the context of their agreement. Information is considered confidential if this is stated by the other party or if this results from the nature of the information.

2. Contractor will not be referred to externally without the consent of the client.Article 8. Intellectual property

1. Insofar as copyrights, brands, models, trade name or other intellectual property rights are based on the services provided by the contractor for the execution of the agreement, the contractor is and remains the holder or owner of these rights. The client may only use the physical bearers of these rights for the purpose for which they were provided to the client, do not multiply them and do not change or remove the author's, brand name, model name, trade name and other designations;

2. The contractor reserves the right to use the knowledge gained during the execution of the work for other purposes, insofar as no confidential information is disclosed to third parties.


Article 9. Payment

1. Payment must be made within 14 days after the invoice date, unless otherwise agreed in writing (see contract and / or invoice), in a manner to be indicated by the contractor in the currency in which the invoice was made. Payment will be made without deduction, compensation or suspension for whatever reason;

2. If the client has not paid the amounts due by the due date, he will automatically be in default, without further notice of default being required. In the event of payment default by the client, the contractor is entitled to suspend or suspend all work to be performed for the client with immediate effect, without it being able to become liable to the client in any way for this. 

3. In the event of payment default, the client also owes default interest on the outstanding claims equal to the statutory interest;

4. In the event of liquidation, bankruptcy or suspension of payment from the client, the contractor’s claims and the client’s obligations towards the contractor are immediately due and payable;

5. Payments made by the client will first of all be used to settle all interest and costs owed, and secondly to settle the invoices that have been outstanding the longest, even if the client states that the payment relates to a later invoice;

6. If the contractor is required to do more than the usual effort to implement the agreement, the contractor may require payment (or equivalent security) before commencement of its work.

7. In the case of a contractor who is not established or resident in the Netherlands, an advance payment of 50% of the agreed fee must be paid, which must be paid no later than 7 days prior to the first appointment. 

8. If a report is part of the agreed service, it will be sent only after payment of the remaining 50% of the agreed fee has been complied.


Article 10. Collection costs

In the event that the client is in default with the (full) payment made by the contractor amounts charged to the client then the client is the contractorextrajudicial costs owed, whereby the following applies:

Insofar as the client did not act in the exercise of a profession or business, contractor is entitled to an amount equal to the legally permitted maximum allowance with regard to extrajudicial collection costs, as determined in and is calculated in accordance with the Extrajudicial Collection Costs Reimbursement Decree, insofar as the outstanding amount - after the default has commenced - is not received after a reminder within The contractor will pay 14 days from the day after the reminder.

Insofar as the client acted in the exercise of a profession or business, the contractor is entitled to reimbursement of the extrajudicial (collection) costs, which costs in that case, in deviation from article 6:96 paragraph 4 of the Dutch Civil Code and in deviation from the Extrajudicial Reimbursement Decree collection costs, already for the time being fixed at an amount equal to 15% of the total outstanding principal with a minimum of EUR 75.00 for each partially or fully unpaid invoice.


Article 11. Liability

1. The contractor does not accept any liability whatsoever for damage caused by or in connection with services provided by it, unless the client demonstrates that the damage was caused by intent or gross negligence on the part of the contractor.

2. The liability of the contractor is limited to the invoice value of the assignment, at least that part of the assignment to which the liability relates;

3. Contrary to what is stipulated in paragraph 2 of this article, a contract with a longer term is used term than six months, the liability further limited to the invoice amount due over the last six months.

4. If damage is caused to persons or property by or in connection with the performance of services by the contractor or otherwise, for which the contractor is liable, that liability will be limited to the amount of the payment under the general liability insurance taken out by the contractor, including the deductible that the contractor bears in connection with that insurance.

5. Any liability of the contractor for business damage or other indirect damage or consequential damage, of any nature whatsoever, is expressly excluded.


Article 12. Cancellation / termination of the agreement

1. The contractor has the right to cancel a CoreTalents Analysis, discovery, course, training, supervision or peer review process or to refuse the participation of a client or to refuse the client designated by the client, in which cases the client has specified, without giving any reason. is entitled to reimbursement of the full amount paid by this to the contractor;

2. The client for a CoreTalents analysis, discovery, course, training, supervision or intervision course has the right to cancel participation in or the assignment for a course, training, supervision or intervision course by registered letter;

3. Cancellation of the assignment by the client can take place free of charge up to 4 weeks before the start of the CoreTalents Analysis, discovery, course, training, supervision or peer review process. In the event of non-cancellation, the client is obliged to pay the total amount of the CoreTalents Analysis, discovery, course, training, supervision or peer review process.

4. In the event of cancellation within 3 weeks up to and including 2 days before the start of the Core- Talents Analysis, discovery, course, training, supervision or intervision process, the contractor is entitled to charge 50% of the amount owed and in the event of cancellation within 24 hours the full amount.

5. In the event that the client or the client designated by the client after the start of the CoreTalents Analysis, discovery, course, training, supervision or peer review process terminates participation or otherwise does not participate in it, the client is not entitled to any reimbursement, unless otherwise justify the special circumstances of the case, in the opinion of the contractor.

6. An individual counseling interview (not a CoreTalents Analysis or Discovery) can be canceled or moved free of charge up to 48 hours before the start of the interview. In the event of cancellation or relocation within 48 hours, the contractor is entitled to charge the full rate that has been agreed for the interview with a minimum of 90 euros. If the client or the designated client does not (timely) appear on the planned interview, the same rates will apply.

7. If one of the parties falls short in the fulfillment of its obligations and after here expressly pointed out by the other party, does not fulfill this obligation within a reasonable period of time, the other party is authorized to terminate the agreement without the terminating party having to pay any compensation to the failing party. The services delivered until the termination are paid in the agreed manner.


Article 13. Personal data

1. By entering into an agreement with the contractor, the contractor is granted permission for automatic processing of the personal data obtained from the agreement. The contractor will only use this personal data for its own activities.


Article 14. Dispute settlement

1. Dutch law applies to every agreement between the contractor and the client;

2. Disputes arising from agreements to which these conditions apply and which do not fall within the competence of the sub-district court, will be submitted to the competent court of the district in which the contractor is established.

Maastricht, July 6, 2019